گواهی

الکتروهورز عمودی CE
1
ISO
الکتروفورز افقی CE
سیستم های تصویربرداری و آنالیز ژل (کابینت مشاهده UV) CE